Ms. Ritu J. Kamra, Registrar
Mr. Prakash V. Dalvi, Superintendent
Ms. Baharmalani Deepa Nitin, Jr. Stenographer-cum-Typist
Mr. Rajesh N. Udasi, Head Clerk
Ms. Shweta M. Murthy, Assistant Librarian
Mr. Purabia Magan Jethabhai, Senior Clerk
Mr. Karan Singh J. Kami, Jr. Clerk/Typist
Ms. Shristi R. Mulwani, Jr. Clerk/Typist
Mr. Ashok A. Angane, Jr. Clerk/Typist
Ms. Dalvi Shruti Kalpesh, Jr. Clerk/Typist
Mr. Pawar Mahendra Keru, Jr. Clerk/Typist
Ms. Agashe Rashmi Vasant, Jr. Clerk/Typist
Ms. Talreja Bharti Srichandlal, Library Clerk-cum-Typist

Self-financing Courses

Mr. Prakash Gangaram Ipte, Chief Administrative Officer (CAO)
Ms.Usha Ravindra Prasad, Jr. Clerk/Typist
Mr. Achar Jagadeesha Ramachandra, Jr. Clerk/Typist
Ms. Kerkar Sneha Sadashiv, Jr. Clerk/Typist
Mr. Jadhav Truptesh Prakash, Jr. Clerk/Typist