Grievances Redressal

Aशासकीय महाविद्यालये / संस्थामधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना / अधिकाऱ्यांना तक्रार करण्यासाठीची लिंक …शासन निर्णय दिनांक १८ डिसेंबर, २०१८ नुसार )